תקנון עמותת

"ארגון הדיגיטל הישראלי"

ע"ר 58-06401-91

 

סימן א': חברות

1. קבלת חברים:

א.    מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב.     אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ג.      ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ד.   החלטת הוועד באשר לקבלתו או אי קבלתו של אדם להיות חבר בארגון, תשלח למבקש החברות באמצעות דוא"ל לכתובת שמסר בהליך הרישום.

ה.  יובהר ויודגש למען הסר כל ספק כי תשלום בגין החברות בארגון איננו מהווה אישור בגין קבלה כחבר ארגון. כמו כן, במידה ואדם הרוצה להתקבל כחבר בארגון ישלם דמי חבר ולאחר מכן בקשתו לחברות בארגון תידחה, כספו יוחזר.

 

2. זכויות וחובות של חבר:

א.      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

ב.       חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ג.        חברי העמותה יסווגו לפורומים שונים בהתאם לעמידתם בתנאי סף שיוגדרו לכל פורום ע"י הוועד המנהל. חברי העמותה יחשפו לתכנים וישתתפו בפעילויות העמותה בהתאם לפורומים אליהם יסווגו.

ד.       בנוסף לאמור לעיל, יובהר ויודגש כי ישנם שני סוגים של חברויות בעמותה:

(1)     חברות של אדם פרטי – עמידה בתנאים לעיל תקנה לו חברות בעמותה על כל המשתמע מכך.

(2)     חברות של תאגיד- יובהר ויודגש כי תאגיד יוכל להצטרף כחבר בארגון, ומתוקף כך לאפשר למספר נציגים שלו להשתתף בפעילויות העמותה ולהינות משירותיה, אולם התאגיד יחשב כחבר אחד וזכות ההצבעה שלו תהיה שווה קול אחד.

ה.      תאגיד שיצטרף כחבר יחויב להעביר את פרטי נציגו אשר ירשם בפנקס החברים ולו תהיה זכות ההצבעה באסיפות הכלליות.

ו.      דמי חבר:

(1)  הוועד רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(2) הוועד רשאי לפטור חברים מתשלום דמי חבר על בסיס מעורבותם או תרומתם לעמותה ו/או על בסיס קריטריונים כלכליים שייקבעו על ידי רוב חברי הועד.

ז.       הארגון שומר לעצמו את הזכות לשנות את גובה דמי החבר בארגון מפעם לפעם לפי החלטת הוועד המנהל.

ח.      הארגון שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי חבר בגובה שונה בין חבר שהוא אדם פרטי לבין חבר שהוא תאגיד.

ט.      פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

3. פקיעת חברות:

א.    החברות בעמותה פוקעת –

(1)    במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2)    בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)    בהוצאתו מן העמותה.

ב.     האסיפה הכללית או הוועד המנהל, יהיו רשאים להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)    החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)    החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)    החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)    החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

ג.      לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

4. מתן הודעות לחבר:

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו באמצעות דואר אלקטרוני לפי הכתובת שיימסור במהלך ההרשמה. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

ב.  יובהר ויודגש למען הסר כל ספק כי הצטרפות ו/או רישום (מסירת פרטים בתהליך ההצטרפות מהווה "רישום") לארגון, מהווה הסכמה מפורשת לקבל דיוור מכל סוג שהוא (לרבות SMS ו/או WHATSAPP ו/או הודעות בפייסבוק ו/או דוא"ל ו/או שיחות טלפון) בשם הארגון.

 

סימן ב': האסיפה הכללית

5.   יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

6.   אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7.   אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד או מי מטעמה, על פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8.  מנין:

א.  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב.   לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9.   האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, מזכיר לאסיפה במידת הצורך.

10.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב

אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11.מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ג': הוועד

12.מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13.תקופת הכהונה:

א.    הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

ב.     חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14.השלמת הוועד:

א.    נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

ב.     חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15.הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16.החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

17. הוועד יבחר, מבין חבריו, יושב ראש וממלא מקום אשר ימלא את מקום היושב ראש בהעדרו, מנכ"ל וועדת ביקורת.

18.הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19.הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה.

20. הוועד רשאי לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון.

 

סימן ד': וועדת הבקורת

21. הוראות תקנות 12 עד 18 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

 

סימן ה': סניפים

22. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

23. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה למוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.

 

סימן ז': שונות

24. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.